Website creatie
klaverjas-

BESTUURSREGELS  van:

Klaverjasvereniging “De Pitslag”

1. DE VERENIGING

Klaverjasvereniging “De Pitslag”, verder genoemd “de vereniging”, opgericht op 1 mei 1989 is gevestigd te Hoofddorp. De vereniging heeft ten doel haar leden in de gelegenheid te stellen het kaartspel “klaverjassen” te beoefenen.

2. HET BESTUUR

a.  De leiding van de vereniging is in handen van een bestuur bestaande uit:  Een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Hieraan kan worden toegevoegd een wedstrijdleider.

b.  De functies van secretaris en penningmeester kunnen worden uitgeoefend door één en dezelfde persoon.

c.  De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering voor onbepaalde tijd benoemd.

3. LEDEN

De vereniging kent twee soorten leden, te weten: gewone leden en ereleden.

Gewone leden zijn natuurlijke personen.

Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene vergadering op voordracht zijn benoemd.

4. GELDMIDDELEN

a.  De vereniging heeft inkomsten bestaande uit contributies van de leden, bijdragen van derden en eventuele andere baten.

b.  De hoogte van de contributies van de leden wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

c.  Het bestuur houdt zodanig aantekening van de baten en lasten van de vereniging dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

d.  Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene vergadering zijn jaarverslag uit over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. Zulks onder overlegging van alle daartoe nodige bescheiden.

e.  De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit zijn midden een kascommissie bestaande uit tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt het door het bestuur gevoerde financiële beleid en brengt daarover verslag uit aan de algemene vergadering.

f.  De leden van de kascommissie kunnen ieder één maal worden herkozen.

g.  Het bestuur is verplicht de onder e. genoemde kascommissie alle door haar gewenste informatie te verstrekken.

5. ALGEMENE VERGADERING

a.  Jaarlijks, uiterlijk aan het einde van de tweede maand na aanvang van de competitie, roept het bestuur een algemene vergadering bijeen.  

b.  In de algemene vergadering komen aan de orde de hiervoor onder 2, 3 en 4 bedoelde verplichtingen en bevoegdheden, alsmede voorstellen van bestuur en leden, zoals deze zijn aangekondigd bij het bijeen roepen van de vergadering.

c.  Bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht.

d.  Het bestuur is verplicht, op schriftelijk verzoek van tenminste een tiende deel van de stemgerechtigde leden, binnen een termijn van vier weken een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen.

e.  Toegang tot en stemrecht tijdens de algemene vergadering hebben leden en ereleden van de vereniging.

f.  De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter.

g.  Van het verhandelde in de vergadering worden door of namens de secretaris notulen opgemaakt. De inhoud van de notulen wordt tijdig voorafgaande aan de volgende algemene vergadering ter kennis van de leden gebracht.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 21 september 2015.

Het bestuur.